Saranče (Chorthippus cf. dorsatus), Javorek 2012

Saranče (Chorthippus cf. dorsatus), Javorek 2012